Web Content Viewer (JSR 286)
Actions
Loading...

Dostępność

Deklaracja dostępności serwisu ePUAP

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej epuap.gov.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego epuap.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2015.08.17.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2016.09.09.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Problem z podpisywaniem UPD

Oświadczenie sporządzono dnia 2021.03.31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Serwis ePUAP obejmuje zarówno wersję domyślną jak i wysokokontrastową dedykowaną osobom niedowidzącym. Wersja kontrastowa jest przygotowana w trybie tekstowym, pozbawionym grafiki gdzie treść jest prezentowana za pomocą żółtej czcionki na czarnym tle. Przejście do wersji z wysokim kontrastem jest dostępne z poziomu każdej strony platformy ePUAP.

Przeglądarki internetowe umożliwiają nawigację po serwisie za pomocą zdefiniowanych skrótów klawiszowych. Kombinacja klawiszy jest różna w zależności od przeglądarki jak i systemu operacyjnego, co prezentuje poniższa tabela.

System operacyjny Przeglądarka Kombinacja klawiszy
Windows/Linux Firefox SHIFT + Lewy ALT + Klawisz dostępu
Windows/Linux Internet Explorer Lewy ALT + Klawisz dostępu + ENTER
Mac OS X Firefox SHIFT + CONTROL + Klawisz dostępu

 

strony ePUAP mają zdefiniowane następujące klawisze dostępu: 

1 - Strona wejściowa, 2 - Katalog usług, 3 - Znajdź urząd,  4 - Pomoc dla Klienta, 5 - Pomoc  dla Urzędnika, 6 – Aktualności, 7 - Zaloguj się, 8 - Oświadczenie o dostępności 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrową dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Krzysztof Karakula, adres poczty elektronicznej krzysztof.karakula@mc.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 22 556 84 93. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa

  • Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Królewskiej oznaczone literami A i B. Do obu wejść prowadzą schody. Przy schodach do wejścia A znajduje się podjazd dla wózków. Dla gości przeznaczone jest wejście A.
  • Nad wejściami A i B umieszczone są głośniki systemu Totupoint naprowadzające dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
  • Recepcja znajduje się po prawej stronie od wejścia A. Dalsze przejście zabezpieczone jest bramkami, przez które może przejechać osoba na wózku.
  • Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Do części korytarza prowadzą schody, które można pokonać za pomocą platformy przyschodowej. W budynku nie ma windy.
  • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, na wprost klatki schodowej.
  • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  • W ministerstwie nie ma pętli indukcyjnych.
  • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
  • W recepcji i w każdym innym miejscu można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online. Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie o dostępności cyfrowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.