Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Pismo ogólne do urzędu

Niniejsza usługa umożliwia złożenie pisma ogólnego do wybranego organu administracji publicznej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, obywatele i przedsiębiorcy mają prawo wnosić wnioski do organów administracji publicznej, a organy te mają obowiązek ich rozpatrzenia.

Przez administrację publiczną należy rozumieć organy państwa, organy jednostek samorządu terytorialnego oraz organy samorządowych jednostek organizacyjnych. Postępowanie organów administracji publicznej w sprawie wniosków i skarg normuje Kodeks postępowania administracyjnego (Kpa).

Przedmiotem wniosku, zgodnie z art. 241 Kpa, mogą być sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia organizacji pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokojenia potrzeb ludności.

Natomiast skarga złożona przez stronę w sprawie, w której toczy się postępowanie administracyjne, podlega rozpatrzeniu w toku postępowania, zgodnie z przepisami Kpa. Oznacza to, iż organ w uzasadnieniu do decyzji odnosi się również do kwestii zarzutów zawartych w złożonej skardze.

Z kolei skargę w sprawie, w której w toku postępowania administracyjnego została wydana decyzja ostateczna, uważa się zależnie od jej treści za żądanie wznowienia postępowania lub za żądanie stwierdzenia nieważności decyzji albo jej uchylenia lub zmiany z urzędu. Należy podkreślić, że żądanie takie zostanie uwzględnione, gdy zachodzą przewidziane w Kpa warunki do wznowienia postępowania, stwierdzenia nieważności decyzji albo jej uchylenia lub zmiany. Skargi w tym przypadku rozpatruje organ właściwy do wznowienia postępowania, stwierdzenia nieważności decyzji albo do jej uchylenia lub zmiany.

Wnioski i skargi można składać w interesie własnym, innych osób, a także w interesie publicznym. Dla wniesienia wniosku i skargi w interesie innej osoby wymagana jest jej zgoda.

O tym, czy pismo jest skargą albo wnioskiem, decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna.

Jeżeli organ, który otrzymał wniosek, nie jest właściwy do jego rozpatrzenia, obowiązany jest w ciągu siedmiu dni przekazać go właściwemu organowi. O przekazaniu wniosku zawiadamia się równocześnie wnioskodawcę.

Usługa nie dotyczy zapytań w sprawie udostępniania informacji publicznej na wniosek.

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

Każdy

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    wniosek
Czas realizacji  

brak

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Postępowanie skargowe jest samodzielnym, jednoinstancyjnym postępowaniem o charakterze uproszczonym, które kończy się czynnością materialno-techniczną – tj. zawiadomieniem o sposobie załatwienia skargi. Nie daje to podstaw do uruchomienia dalszego trybu instancyjnego, tj. postępowania odwoławczego lub postępowania sądowoadministracyjnego.

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Pismo ogólne do urzędu

Pismo ogólne do urzędu

Niniejsza usługa umożliwia złożenie pisma ogólnego do wybranego organu administracji publicznej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, obywatele i przedsiębiorcy mają prawo wnosić wnioski do organów administracji publicznej, a organy te mają obowiązek ich rozpatrzenia.

Przez administrację publiczną należy rozumieć organy państwa, organy jednostek samorządu terytorialnego oraz organy samorządowych jednostek organizacyjnych. Postępowanie organów administracji publicznej w sprawie wniosków i skarg normuje Kodeks postępowania administracyjnego (Kpa).

Przedmiotem wniosku, zgodnie z art. 241 Kpa, mogą być sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia organizacji pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokojenia potrzeb ludności.

Natomiast skarga złożona przez stronę w sprawie, w której toczy się postępowanie administracyjne, podlega rozpatrzeniu w toku postępowania, zgodnie z przepisami Kpa. Oznacza to, iż organ w uzasadnieniu do decyzji odnosi się również do kwestii zarzutów zawartych w złożonej skardze.

Z kolei skargę w sprawie, w której w toku postępowania administracyjnego została wydana decyzja ostateczna, uważa się zależnie od jej treści za żądanie wznowienia postępowania lub za żądanie stwierdzenia nieważności decyzji albo jej uchylenia lub zmiany z urzędu. Należy podkreślić, że żądanie takie zostanie uwzględnione, gdy zachodzą przewidziane w Kpa warunki do wznowienia postępowania, stwierdzenia nieważności decyzji albo jej uchylenia lub zmiany. Skargi w tym przypadku rozpatruje organ właściwy do wznowienia postępowania, stwierdzenia nieważności decyzji albo do jej uchylenia lub zmiany.

Wnioski i skargi można składać w interesie własnym, innych osób, a także w interesie publicznym. Dla wniesienia wniosku i skargi w interesie innej osoby wymagana jest jej zgoda.

O tym, czy pismo jest skargą albo wnioskiem, decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna.

Jeżeli organ, który otrzymał wniosek, nie jest właściwy do jego rozpatrzenia, obowiązany jest w ciągu siedmiu dni przekazać go właściwemu organowi. O przekazaniu wniosku zawiadamia się równocześnie wnioskodawcę.

Usługa nie dotyczy zapytań w sprawie udostępniania informacji publicznej na wniosek.