Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Pozwolenie na broń

Realizacja zadań i podejmowane czynności wynikają z obowiązujących w tym zakresie przepisów określonych w ustawie z dnia 21 maja 1999 r.
o broni i amunicji, w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób
i mienia, w zw. z przepisami ustawy Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r.

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku do właściwego terytorialnie komendanta wojewódzkiego Policji:
- o wydanie zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni ,
- o wydanie zgody uprawniającej do wywozu broni i amunicji z terytorium RP,
- o pozwolenie/dopuszczenie do posiadania broni.
Przez zaświadczenie uprawniające do nabycia broni palnej należy rozumieć dokument wystawiony przez właściwy organ administracji publicznej poświadczający uprawnienia danej osoby do nabycia broni palnej.

Przez zgodę na wywóz broni i amunicji z terytorium RP należy rozumieć dokument wystawiony przez właściwy organ administracji publicznej poświadczający uprawnienia danej osoby do wywozu broni palnej z terytorium RP.
Przez pozwolenie/dopuszczenie do posiadania broni należy rozumieć pozwolenie na posługiwanie się bronią:
1. w określonym celu, rodzaju i liczbie przez osoby fizyczne;
2. w związku z zatrudnieniem w podmiocie posiadającym pozwolenie na broń;
3. podczas uczestnictwa, organizacji lub przeprowadzania strzeleckich zawodów sportowych w związku z posiadaniem licencji zawodnika, trenera lub sędziego strzelectwa sportowego.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji broń można posiadać na podstawie pozwolenia na broń wydanego przez właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu zainteresowanej osoby lub siedzibę zainteresowanego

Kogo dotyczy  

Zgodnie z treścią art. 12 ust. 1 i 2 ustawy o broni i amunicji pozwolenie wydaje się w drodze decyzji administracyjnej, w której określa się cel, rodzaj i liczbę egzemplarzy broni, natomiast zaświadczenie uprawniające do nabycia rodzaju i liczby egzemplarzy broni zgodnie z pozwoleniem wydaje się na wniosek osoby posiadającej pozwolenie. Zaświadczenie uprawniające do nabycia broni palnej - osób posiadających pozwolenie na broń palną chcących nabyć broń Zezwolenie na wywóz broni i amunicji z terytorium RP – osób posiadających pozwolenie na broń palną chcących wywieźć ją z terytorium RP. Wniosek o pozwolenie/dopuszczenie do posiadania broni: 1. osób fizycznych zainteresowanych posiadaniem broni; 2. osób zatrudnionych w podmiotach posiadających pozwolenie na broń; 3. osób posiadających licencję zawodnika, trenera lub sędziego strzelectwa sportowego.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów art. 10 do 16 cyt. ustawy o broni i amunicji oraz ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.
 • 1. Podanie. 2. Dokument poświadczający uiszczenie opłaty skarbowej (jeżeli wymagana) w wysokości wskazanej dla odpowiedniego wniosku. W przypadku dołączania kopii/skanów dokumentów konieczne będzie przedłożenie w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku oryginałów załączonych dokumentów (poza Elektronicznym Poświadczeniem Opłaty EPO wygenerowanym z systemu płatności ePUAP) - nie dotyczy załączników uwierzytelnionych zgodnie z art. 76a par. 2a Kodeksu postępowania administracyjnego przez pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym
 • 3a. Dokumenty potwierdzające ważną potrzebę uzyskania pozwolenia/dopuszczenia w zależności od celu uzyskania pozwolenia/dopuszczenia - łowiectwo: - orzeczenie lekarskie, - orzeczenie psychologiczne, - zaświadczenie o członkostwie w Polskim Związku Łowieckim, - zaświadczenie Polskiego Związku Łowieckiego o posiadanych uprawnieniach do polowania.
 • 3b. Dokumenty potwierdzające ważną potrzebę uzyskania pozwolenia/dopuszczenia w zależności od celu uzyskania pozwolenia/dopuszczenia - cel sportowy: - orzeczenie lekarskie, - orzeczenie psychologiczne, - dokument potwierdzający członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim,
 • 3e. Dokumenty potwierdzające ważną potrzebę uzyskania pozwolenia/dopuszczenia w zależności od celu uzyskania pozwolenia/dopuszczenia - zarządzanie magazynem broni: - orzeczenie lekarskie, - orzeczenie psychologiczne, - dokument potwierdzający zatrudnienie przez podmiot posiadający pozwolenie na broń obiektową i potwierdzający wykonywanie zadań z zakresu zarządzania magazynem broni.
 • 3b. Dokumenty potwierdzające ważną potrzebę uzyskania pozwolenia/dopuszczenia w zależności od celu uzyskania pozwolenia/dopuszczenia - cel sportowy: - orzeczenie lekarskie, - orzeczenie psychologiczne, - dokument potwierdzający członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim, 1. Podanie 2. Dokument poświadczający uiszczenie opłaty skarbowej (jeżeli wymagana) w wysokości wskazanej dla odpowiedniego wniosku. W przypadku dołączania kopii/skanów dokumentów konieczne będzie przedłożenie w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku oryginałów załączonych dokumentów (poza Elektronicznym Poświadczeniem Opłaty EPO wygenerowanym z systemu płatności ePUAP) - nie dotyczy załączników uwierzytelnionych zgodnie z art. 76a par. 2a Kodeksu postępowania administracyjnego przez pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym
Czas realizacji  

Zaświadczenie wydaje się w trybie obowiązujących przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego – dział VII, przepisy art. 217 do 220 kpa art. 217 § 3 zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni. Załatwienie spraw zgodnie z art. 35 kpa, powinno być bez zbędnej zwłoki, natomiast sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcyod dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Opłaty  

Zaświadczenie uprawniające do nabycia broni palnej - 17 zł, Zgoda uprawniająca do wywozu broni i amunicji z terytorium RP - brak opłaty, Pozwolenie/dopuszczenie do posiadania broni - odpowiednio: 242 zł (pozwolenie)/ 10 zł (dopuszczenie).

Tryb odwoławczy  

Tryb administracyjny odwołania określony w cyt. ustawie Kodeks postepowania administracyjnego – Rozdział 10, przepisy art. 127 do 140 kpa Odwołanie tylko do jednej instancji . Właściwy do rozpatrzenia jest organ wyższego stopnia. Odwołanie wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w I instancji. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie od dnia jej ogłoszenia stronie.

Rezultat realizacji usługi  

Przepisy ustawy Kodeks postepowania administracyjnego, Rozdziału 7, art. 104 do 113 kpa art 12 Ustawa o broni i amunicji,

Etapy realizacji usługi  

Podjęcie czynności na żądanie strony lub z urzędu. Załatwienie sprawy zgodnie z obowiązującymi organ terminami. W trakcie wszczętego postępowania weryfikacja zebranej dokumentacji w sprawie. W zależności od ustaleń wydanie przez organ merytorycznej decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Profil zaufany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe  
 • Pozwolenie
 • pozwolenia
 • broń
 • Pozwolenie na broń

  Realizacja zadań i podejmowane czynności wynikają z obowiązujących w tym zakresie przepisów określonych w ustawie z dnia 21 maja 1999 r.
  o broni i amunicji, w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób
  i mienia, w zw. z przepisami ustawy Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r.

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku do właściwego terytorialnie komendanta wojewódzkiego Policji:
  - o wydanie zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni ,
  - o wydanie zgody uprawniającej do wywozu broni i amunicji z terytorium RP,
  - o pozwolenie/dopuszczenie do posiadania broni.
  Przez zaświadczenie uprawniające do nabycia broni palnej należy rozumieć dokument wystawiony przez właściwy organ administracji publicznej poświadczający uprawnienia danej osoby do nabycia broni palnej.

  Przez zgodę na wywóz broni i amunicji z terytorium RP należy rozumieć dokument wystawiony przez właściwy organ administracji publicznej poświadczający uprawnienia danej osoby do wywozu broni palnej z terytorium RP.
  Przez pozwolenie/dopuszczenie do posiadania broni należy rozumieć pozwolenie na posługiwanie się bronią:
  1. w określonym celu, rodzaju i liczbie przez osoby fizyczne;
  2. w związku z zatrudnieniem w podmiocie posiadającym pozwolenie na broń;
  3. podczas uczestnictwa, organizacji lub przeprowadzania strzeleckich zawodów sportowych w związku z posiadaniem licencji zawodnika, trenera lub sędziego strzelectwa sportowego.