Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Skargi, wnioski, zapytania do urzędu

Niniejsza usługa umożliwia złożenie wniosku (skargi, zapytania) do wybranego organu instytucji publicznej i wydanie przez ten organ decyzji w sprawie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy obywatel RP (patrz: Kogo dotyczy) ma prawo wnosić skargi, wnioski i zapytania do instytucji publicznej, a instytucje te mają obowiązek ich rozpatrzenia. Przez instytucję publiczną rozumiane są organy państwowe, organy jednostek samorządu terytorialnego oraz organy samorządowych jednostek organizacyjnych. Postępowanie organów instytucji publicznej w sprawie skarg i wniosków normuje Kodeks postępowania administracyjnego (KPA). Wnioski mogą być wnoszone drogą elektroniczną. Pisma wymagające podpisu wnioskodawcy, wysyłane za pośrednictwem usług ePUAP, mogą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP wnioskodawcy.

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

Osoby fizyczne posiadające zdolność do czynności prawnych i osoby prawne (lub ich pełnomocnicy). Osoby fizyczne nie posiadające zdolności do czynności prawnych działają przez swych ustawowych przedstawicieli.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Pismo (skarga, wniosek, zapytanie)
Czas realizacji  

brak

Opłaty  

Brak (nie dotyczy to pism określonych przez strony jako skargi, lecz będących w swej istocie środkami odwoławczymi składanymi w toku instancji)

Tryb odwoławczy  

Decyzje administracyjne, od których nie służy odwołanie w administracyjnym toku instancji, są ostateczne. Jeśli natomiast od danej decyzji administracyjnej przysługuje odwołanie, należy je złożyć do organu wyższej instancji, tj. 1) w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego - samorządowe kolegia odwoławcze, chyba że ustawy szczególne stanowią inaczej, 2) w stosunku do wojewodów - właściwi w sprawie ministrowie, 3) w stosunku do organów administracji publicznej innych niż określone w pkt 1 i 2 - odpowiednie organy nadrzędne lub właściwi ministrowie, a w razie ich braku - organy państwowe sprawujące nadzór nad ich działalnością, 4) w stosunku do organów organizacji społecznych - odpowiednie organy wyższego stopnia tych organizac

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Skargi, wnioski, zapytania do urzędu

Skargi, wnioski, zapytania do urzędu

Niniejsza usługa umożliwia złożenie wniosku (skargi, zapytania) do wybranego organu instytucji publicznej i wydanie przez ten organ decyzji w sprawie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy obywatel RP (patrz: Kogo dotyczy) ma prawo wnosić skargi, wnioski i zapytania do instytucji publicznej, a instytucje te mają obowiązek ich rozpatrzenia. Przez instytucję publiczną rozumiane są organy państwowe, organy jednostek samorządu terytorialnego oraz organy samorządowych jednostek organizacyjnych. Postępowanie organów instytucji publicznej w sprawie skarg i wniosków normuje Kodeks postępowania administracyjnego (KPA). Wnioski mogą być wnoszone drogą elektroniczną. Pisma wymagające podpisu wnioskodawcy, wysyłane za pośrednictwem usług ePUAP, mogą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP wnioskodawcy.