Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Udzielenie pomocy de minimis w rolnictwie

Podatnik ubiegający się o udzielenie ulgi w spłacie podatków w ramach pomocy de minimis jest obowiązany do przedstawienia informacji oraz zaświadczeń o uzyskanej pomocy de minimis w okresie ostatnich 3 lat.

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

Pomoc de minimis przyznawana jest podmiotom gospodarczym we wszystkich sektorach, z wyjątkiem m.in.:
-podmiotów gospodarczych działających w sektorach rybołówstwa i akwakultury,
-podmiotów gospodarczych działających w dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych, określonych w załączniku I do Traktatu,
-podmiotów gospodarczych działających w dziedzinie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu w określonych przepisami przypadkach,
-przedsiębiorcom działającym w sektorze węglowym zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu (WE) nr 1407/2002;
-przedsiębiorcom prowadzącym działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarowego na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego.

Ponadto pomoc de minimis nie może być przyznana podmiotom gospodarczym znajdującym się w trudnej sytuacji.

Podstawy prawne  
    Rozporządzenie Komisji (WE) NR 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 TWE (Dz. U. z 2006 r. Nr 1998, poz. 87)
Wymagane dokumenty  
    Wniosek o udzielenie pomocy de minimis w rolnictwie
Czas realizacji  

brak

Opłaty  

Brak.

Tryb odwoławczy  

Brak

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Udzielenie pomocy de minimis w rolnictwie

Udzielenie pomocy de minimis w rolnictwie

Podatnik ubiegający się o udzielenie ulgi w spłacie podatków w ramach pomocy de minimis jest obowiązany do przedstawienia informacji oraz zaświadczeń o uzyskanej pomocy de minimis w okresie ostatnich 3 lat.