Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Udzielenie prawa ochronnego na wzór użytkowy

Udzielenie prawa ochronnego na wzór użytkowy

Organ właściwy do realizacji usługi  

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Kogo dotyczy  

Zgłaszający, którym może być: 1. Zgłaszający 2. Pełnomocnik

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Zgłoszenie powinno obejmować: - wniosek o udzielenie prawa ochronnego na wzór użytkowy
  • Zgłoszenie powinno obejmować: - nazwisko i imię albo nazwę, adres zamieszkania albo siedzibę zgłaszającego oraz numer identyfikacji podatkowej NIP, a także numer PESEL albo numer identyfikacyjny REGON, o ile zgłaszający je posiada,
  • Zgłoszenie powinno obejmować: - nazwisko i imię oraz adres pełnomocnika, jeżeli zgłaszający działa przez pełnomocnika,
  • Zgłoszenie powinno obejmować: - podpis zgłaszającego lub pełnomocnika, jeżeli zgłaszający działa przez pełnomocnika.
Czas realizacji  

Bez zbędnej zwłoki, Postępowanie o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy trwa ok. 1,5 roku od daty dokonania zgłoszenia, o ile nie zajdą nieprzewidziane okoliczności mogące mieć wpływ na przyspieszenie lub opóźnienie tego terminu.

Opłaty  

Opłata wnoszona jest na konto Urzędu Patentowego RP – NBP O/O Warszawa Nr 93101010100025832231000000.

Tryb odwoławczy  

Od decyzji i postanowień Urzędu Patentowego stronie służy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy wymaga uzasadnienia. Jeżeli w wyniku złożonego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, decyzja lub postanowienie Urzędu Patentowego zostało uchylone, opłata uiszczona od tego wniosku podlega zwrotowi. Termin do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją wynosi 2 miesiące, a zakończonej postanowieniem - 1 miesiąc od dnia doręczenia stronie decyzji lub postanowienia. Na decyzje oraz postanowienia Urzędu Patentowego wydane w trybie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy stronie przysługuje skarga do sądu administracyjnego

Rezultat realizacji usługi  

Udzielenie prawa ochronnego na wzór użytkowy

Etapy realizacji usługi  

1, Zgłoszenie 2. Udzielenie prawa ochronnego na wzór użytkowy

Poziom uwierzytelniania   Podpis kwalifikowany
Usługa wymaga zalogowania  

NIE

Słowa kluczowe   Udzielenie prawa ochronnego na wzór użytkowy

Udzielenie prawa ochronnego na wzór użytkowy

Udzielenie prawa ochronnego na wzór użytkowy