Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy

Udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy

Organ właściwy do realizacji usługi  

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Kogo dotyczy  

Zgłaszający, którym może być: 1. Zgłaszający 2. Pełnomocnik

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Podanie
 • Załączniki: - dowód pierwszeństwa, jeżeli zgłaszający ubiega się o przyznanie mu uprzedniego pierwszeństwa
 • Załączniki: - oświadczenie zgłaszającego o podstawie do korzystania z uprzedniego pierwszeństwa, jeżeli dowód pierwszeństwa nie opiewa na zgłaszającego;
 • Załączniki: - 2 egzemplarze informatycznego nośnika danych zawierającego nagranie dźwięku, w przypadku zgłoszenia znaku towarowego dźwiękowego;
 • Załączniki: - dokument stwierdzający uprawnienie do używania niektórych oznaczeń w znaku towarowym, w przypadkach określonych w art. 131 ust. 2 pkt. 2-4 ustawy pwp;
 • Załączniki: - regulamin znaku, jeżeli zgłaszający ubiega się o udzielenie prawa ochronnego na wspólny znak towarowy, wspólny znak towarowy gwarancyjny albo o udzielenie wspólnego prawa ochronnego;
 • Załączniki: - pełnomocnictwo, jeżeli zgłaszający działa za pośrednictwem pełnomocnika.
Czas realizacji  

Bez zbędnej zwłoki, Postępowanie o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy trwa ok. 1,5 roku od daty dokonania zgłoszenia, o ile nie zajdą nieprzewidziane okoliczności mogące mieć wpływ na przyspieszenie lub opóźnienie tego terminu.

Opłaty  

Opłata wnoszona jest na konto Urzędu Patentowego RP – NBP O/O Warszawa Nr 93101010100025832231000000.

Tryb odwoławczy  

Od decyzji i postanowień Urzędu Patentowego stronie służy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy wymaga uzasadnienia. Jeżeli w wyniku złożonego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, decyzja lub postanowienie Urzędu Patentowego zostało uchylone, opłata uiszczona od tego wniosku podlega zwrotowi. Termin do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją wynosi 2 miesiące, a zakończonej postanowieniem - 1 miesiąc od dnia doręczenia stronie decyzji lub postanowienia. Na decyzje oraz postanowienia Urzędu Patentowego wydane w trybie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy stronie przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

Rezultat realizacji usługi  

Udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy

Etapy realizacji usługi  

1, Zgłoszenie 2. Udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy

  Udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy

  Udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy