Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Udzielenie prawa z rejestracji na wzór przemysłowy

Udzielenie prawa z rejestracji na wzór przemysłowy

Organ właściwy do realizacji usługi  

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Kogo dotyczy  

Zgłaszający, którym może być: 1. twórca, 2. współtwórcy łącznie, 3. pracodawca lub zamawiający (w razie dokonania wzoru przemysłowego w wyniku wykonywania przez twórcę obowiązków ze stosunku pracy albo z realizacji innej umowy), 4. przedsiębiorca (jeżeli twórca dokonał wzoru przemysłowego przy pomocy przedsiębiorcy, a w umowie o udzielenie pomocy strony postanowiły, że prawa z rejestracji wzoru przemysłowego będą przysługiwać przedsiębiorcy), 5. inna osoba jeżeli wykaże, że przysługują jej prawa z rejestracji wzoru przemysłowego (np. umowa z twórcą przenosząca to prawo na zgłaszającego).

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Zgłoszenie powinno obejmować: - nazwisko i imię oraz adres pełnomocnika, jeżeli zgłaszający działa przez pełnomocnika,
 • Załączniki: 1) Ilustracje wzoru przemysłowego (rysunki, fotografie lub próbki materiału włókienniczego wraz z opisem wyjaśniającym.
 • Załączniki: 2) Dowód pierwszeństwa, jeżeli zgłaszający ubiega się o przyznanie mu uprzedniego pierwszeństwa.
 • Załączniki: 3) Oświadczenie zgłaszającego, których odmian wzoru przemysłowego dotyczy dowód pierwszeństwa, jeżeli zgłoszenie zawiera odmiany wzoru (oświadczenie o datach pierwszeństwa).
 • Załączniki: 4) Oświadczenie zgłaszającego o podstawie do korzystania z uprzedniego pierwszeństwa, jeżeli dowód pierwszeństwa nie opiewa na zgłaszającego.
 • Załączniki: 5) Dowód uprawnienia lub zezwolenia na używanie w obrocie oznaczeń, o których mowa w art. 131 ust. 2 pkt 2-4 ustawy, jeżeli zgłoszony wzór przemysłowy zawiera takie oznaczenia.
 • Załączniki: 6) Pełnomocnictwo, jeżeli zgłaszający działa przez pełnomocnika.
 • Załączniki: 7) Dowód uiszczenia opłaty. Za zgłoszenie wzoru przemysłowego opłata wynosi 300 zł.
Czas realizacji  

Bez zbędnej zwłoki, Postępowanie trwa ok. 1,5 roku od daty dokonania zgłoszenia, o ile nie zajdą nieprzewidziane okoliczności mogące mieć wpływ na przyspieszenie lub opóźnienie tego terminu.

Opłaty  

Opłata za zgłoszenie wzoru przemysłowego w wysokości 300,00 zł należy wpłacić na konto Urzędu Patentowego RP – NBP O/O Warszawa Nr 93101010100025832231000000. Opłata za pierwszy okres ochronny Opłata za pierwszy okres ochronny obejmujący 1, 2, 3, 4, 5 rok ochrony. Opłatę za pierwszy okres należy wnieść w terminie trzech miesięcy od dnia doręczenia decyzji. Kwota: 400,00 zł

Tryb odwoławczy  

Od decyzji i postanowień Urzędu Patentowego stronie służy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy wymaga uzasadnienia. Jeżeli w wyniku złożonego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, decyzja lub postanowienie Urzędu Patentowego zostało uchylone, opłata uiszczona od tego wniosku podlega zwrotowi. Termin do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją wynosi 2 miesiące, a zakończonej postanowieniem - 1 miesiąc od dnia doręczenia stronie decyzji lub postanowienia. Na decyzje oraz postanowienia Urzędu Patentowego wydane w trybie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy stronie przysługuje skarga do sądu administracyjnego

Rezultat realizacji usługi  

Udzielenie prawa z rejestracji na wzór przemysłowy

Etapy realizacji usługi  

1, Zgłoszenie 2. Udzielenie prawa z rejestracji na wzór przemysłowy

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Udzielenie prawa z rejestracji na wzór przemysłowy

  Udzielenie prawa z rejestracji na wzór przemysłowy

  Udzielenie prawa z rejestracji na wzór przemysłowy