Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Pismo w sprawach dotyczących przedmiotów własności przemysłowej

Pismo w sprawach dotyczących przedmiotów własności przemysłowej

Organ właściwy do realizacji usługi  

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Kogo dotyczy  

Zgłaszający, którym może być: 1. Zgłaszający 2. Pełnomocnik

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Brak.
Czas realizacji  

Bez zbędnej zwłoki, o ile nie zajdą nieprzewidziane okoliczności mogące mieć wpływ na przyspieszenie lub opóźnienie tego terminu.

Opłaty  

Opłata wnoszona jest na konto Urzędu Patentowego RP – NBP O/O Warszawa Nr 93101010100025832231000000.

Tryb odwoławczy  

Od decyzji i postanowień Urzędu Patentowego stronie służy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy wymaga uzasadnienia. Jeżeli w wyniku złożonego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, decyzja lub postanowienie Urzędu Patentowego zostało uchylone, opłata uiszczona od tego wniosku podlega zwrotowi. Termin do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją wynosi 2 miesiące, a zakończonej postanowieniem - 1 miesiąc od dnia doręczenia stronie decyzji lub postanowienia. Na decyzje oraz postanowienia Urzędu Patentowego wydane w trybie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy stronie przysługuje skarga do sądu administracyjnego

Rezultat realizacji usługi  

Pismo w sprawach dotyczących przedmiotów własności przemysłowej

Etapy realizacji usługi  

1, Pismo w sprawach dotyczących przedmiotów własności przemysłowej

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Pismo w sprawach dotyczących przedmiotów własności przemysłowej

  Pismo w sprawach dotyczących przedmiotów własności przemysłowej

  Pismo w sprawach dotyczących przedmiotów własności przemysłowej