Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Udzielenie patentu na wynalazek

Udzielenie patentu na wynalazek

Organ właściwy do realizacji usługi  

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Kogo dotyczy  

Zgłaszający, którym może być: 1. Zgłaszający 2. Pełnomocnik

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Zgłoszenie powinno obejmować: - podpis zgłaszającego lub pełnomocnika, jeżeli zgłaszający działa przez pełnomocnika.
 • Zgłoszenie powinno obejmować: - nazwisko i imię oraz adres pełnomocnika, jeżeli zgłaszający działa przez pełnomocnika,
 • Zgłoszenie powinno obejmować: - nazwisko i imię albo nazwę, adres zamieszkania albo siedzibę zgłaszającego oraz numer identyfikacji podatkowej NIP, a także numer PESEL albo numer identyfikacyjny REGON, o ile zgłaszający je posiada,
Czas realizacji  

Bez zbędnej zwłoki, Postępowanie o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy trwa ok. 1,5 roku od daty dokonania zgłoszenia, o ile nie zajdą nieprzewidziane okoliczności mogące mieć wpływ na przyspieszenie lub opóźnienie tego terminu.

Opłaty  

Opłata wnoszona jest na konto Urzędu Patentowego RP – NBP O/O Warszawa Nr 93101010100025832231000000.

Tryb odwoławczy  

Od decyzji i postanowień Urzędu Patentowego stronie służy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy wymaga uzasadnienia. Jeżeli w wyniku złożonego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, decyzja lub postanowienie Urzędu Patentowego zostało uchylone, opłata uiszczona od tego wniosku podlega zwrotowi. Termin do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją wynosi 2 miesiące, a zakończonej postanowieniem - 1 miesiąc od dnia doręczenia stronie decyzji lub postanowienia. Na decyzje oraz postanowienia Urzędu Patentowego wydane w trybie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy stronie przysługuje skarga do sądu administracyjnego

Rezultat realizacji usługi  

Udzielenie patentu na wynalazek

Etapy realizacji usługi  

1, Zgłoszenie 2. Udzielenie prawa ochronnego na wzór użytkowy

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Udzielenie patentu na wynalazek

  Udzielenie patentu na wynalazek

  Udzielenie patentu na wynalazek