Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wniosek o udzielenie informacji publicznej

Usługa umożliwia złożenie do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie wniosku o udostępnienie informacji publicznej.
Udostępnieniu na wniosek podlega informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium.
Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem chyba, że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot zobowiązany do udostępnienie, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i formie określonych we wniosku. Wówczas podmiot obowiązany powiadamia wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.
W określonych przypadkach organ ma również prawo do odmowy udostępnienia informacji publicznej. Zarówno odmowa udostępnienia informacji publicznej, jak i umorzenie postępowania o udostępnienie informacji publicznej następują w drodze decyzji.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie

Kogo dotyczy  

Dostęp do informacji publicznej przysługuje każdemu z zastrzeżeniem art. 5 u.d.i.p. (art. 2 ust. 1 u.d.i.p.). Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego. Informacją publiczną prostą, jest taka informacja publiczna, której organ jest dysponentem, a która nie wymaga przetworzenia. Informacją publiczną przetworzoną jest informacja, której organ wprost nie posiada i która musi być dopiero wytworzona. Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do uzyskania informacji publicznej przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego (art. 3 ust. 1 pkt 1 u.d.i.p.).

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Czas realizacji  

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Opłaty  

1. Zazwyczaj udostępnienie informacji jest bezpłatne. 2. Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. O wysokości opłaty wnioskodawca jest powiadamiany w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy następuje udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem chyba, że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji, albo wycofa wniosek.

Tryb odwoławczy  

Do decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej oraz do decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji publicznej stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że: 1) odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni, 2) uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera także imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania o udostępnienie informacji, oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra, wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji.

Rezultat realizacji usługi  

1. Udostępnienie informacji, 2. Odpowiedź na wniosek, 3. Wydanie decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej, 4. Wydanie decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji publicznej.

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. Rozpatrzenie wniosku, 3. Udostępnienie informacji publicznej lub odpowiedź na wniosek.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

NIE

Słowa kluczowe   Udostępnienie informacji publicznej na wniosek

Wniosek o udzielenie informacji publicznej

Usługa umożliwia złożenie do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie wniosku o udostępnienie informacji publicznej.
Udostępnieniu na wniosek podlega informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium.
Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem chyba, że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot zobowiązany do udostępnienie, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i formie określonych we wniosku. Wówczas podmiot obowiązany powiadamia wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.
W określonych przypadkach organ ma również prawo do odmowy udostępnienia informacji publicznej. Zarówno odmowa udostępnienia informacji publicznej, jak i umorzenie postępowania o udostępnienie informacji publicznej następują w drodze decyzji.