Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydanie dowodu pierwszeństwa dla znaku towarowego

Wydanie dowodu pierwszeństwa dla znaku towarowego

Organ właściwy do realizacji usługi  

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Kogo dotyczy  

Zgłaszający, którym może być: 1. Zgłaszający 2. Pełnomocnik

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Załączniki: - dowód pierwszeństwa, jeżeli zgłaszający ubiega się o przyznanie mu uprzedniego pierwszeństwa;
 • Załączniki - regulamin znaku, jeżeli zgłaszający ubiega się o udzielenie prawa ochronnego na wspólny znak towarowy, wspólny znak towarowy gwarancyjny albo o udzielenie wspólnego prawa ochronnego;
 • Załączniki: - oświadczenie zgłaszającego o podstawie do korzystania z uprzedniego pierwszeństwa, jeżeli dowód pierwszeństwa nie opiewa na zgłaszającego;
 • Załączniki: - 2 egzemplarze informatycznego nośnika danych zawierającego nagranie dźwięku, w przypadku zgłoszenia znaku towarowego dźwiękowego;
 • Podanie
 • Załączniki: - dokument stwierdzający uprawnienie do używania niektórych oznaczeń w znaku towarowym, w przypadkach określonych w art. 131 ust. 2 pkt. 2-4 ustawy pwp;
 • Załączniki - pełnomocnictwo, jeżeli zgłaszający działa za pośrednictwem pełnomocnika.
Czas realizacji  

Bez zbędnej zwłoki, Postępowanie o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy trwa ok. 1,5 roku od daty dokonania zgłoszenia, o ile nie zajdą nieprzewidziane okoliczności mogące mieć wpływ na przyspieszenie lub opóźnienie tego terminu.

Opłaty  

60 zł – za dowód pierwszeństwa dla znaku towarowego zgodnie z tabelą opłat umieszczoną w załączniku nr 3 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych.

Tryb odwoławczy  

Od decyzji i postanowień Urzędu Patentowego stronie służy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy wymaga uzasadnienia. Jeżeli w wyniku złożonego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, decyzja lub postanowienie Urzędu Patentowego zostało uchylone, opłata uiszczona od tego wniosku podlega zwrotowi. Termin do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją wynosi 2 miesiące, a zakończonej postanowieniem - 1 miesiąc od dnia doręczenia stronie decyzji lub postanowienia. Na decyzje oraz postanowienia Urzędu Patentowego wydane w trybie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy stronie przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

Rezultat realizacji usługi  

Dowód pierwszeństwa dokonania zgłoszenia znaku towarowego

Etapy realizacji usługi  

Zgłoszenie. Decyzja

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Dowód pierwszeństwa dokonania zgłoszenia znaku towarowego

  Wydanie dowodu pierwszeństwa dla znaku towarowego

  Wydanie dowodu pierwszeństwa dla znaku towarowego