Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wniosek o zwrot podatku składa się w terminach od dnia 1 marca do dnia 31 marca i od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku.

Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji następuje w terminach:
1) od dnia 1 maja do dnia 31 maja - jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od dnia 1 marca do dnia 31 marca;
2) od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada - jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od dnia 1 września do dnia 30 września.

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

Producenci rolni

Podstawy prawne  
  • Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 52, poz. 379) (Dz. U. z 2006 r. Nr 52, poz. 379)
  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 31 maja 2006 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej <br/> (Dz. U. z 2006 r. Nr 103, poz. 706) (Dz. U. z 2006 r. Nr 103, poz. 706)
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek o zwrot podatku powinien zawierać:

    1. Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres producenta rolnego,

    2. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) producenta rolnego, jeżeli został nadany,
  • Do wniosku o zwrot podatku dołącza się:

    1. Faktury VAT albo potwierdzone przez upoważnionego przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta) pracownika urzędu gminy lub miasta za zgodność z oryginałem ich kopie, stanowiące dowód zakupu ol
Czas realizacji  

brak

Opłaty  

Brak.

Tryb odwoławczy  

Do organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzje, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wniosek o zwrot podatku składa się w terminach od dnia 1 marca do dnia 31 marca i od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku.

Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji następuje w terminach:
1) od dnia 1 maja do dnia 31 maja - jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od dnia 1 marca do dnia 31 marca;
2) od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada - jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od dnia 1 września do dnia 30 września.