Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Pismo ogólne Urzędu Patentowego RP

Skrócony opis
uwzględnić:
- co usługa umożliwia
- gdzie są dostępne formularze zgłoszeniowe nie objęte tą usługą

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

Każdy

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Zgodnie z przepisami obowiązującymi w danej kategorii spraw.
Czas realizacji  

brak

Opłaty  

Zgodnie z przepisami obowiązującymi w danej kategorii spraw.

Tryb odwoławczy  

W przypadku, gdy postępowanie administracyjne kończy się wydaniem decyzji - do organu administracji publicznej wyższego stopnia w rozumieniu kpa (np. w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego - Samorządowe Kolegium Odwoławcze, chyba że ustawy szczególne stanowią inaczej, w stosunku do wojewodów - właściwi w sprawie ministrowie) za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Podpis kwalifikowany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Pismo ogólne Urzędu Patentowego RP
Podobne usługi  

Pismo ogólne Urzędu Patentowego RP

Skrócony opis
uwzględnić:
- co usługa umożliwia
- gdzie są dostępne formularze zgłoszeniowe nie objęte tą usługą